تبلیغات
KIMIA - سر فصل ها کنکور ارشد
1389/02/2

سر فصل ها کنکور ارشد

• نوشته شده توسط: KIMIA SAHANDLAR

سر فصل های کنکور کارشناسی ارشد رشته شیمی
شیمی آلی>فهرست
 
    * فصل اول
    * شیمی فضائی  
    * ایزومرهای كنفورماسیون  
    * ایزومر نوری ـ فعالیت نوری ـ كایرال ـ اكایرال   
    * مركز كایرال        
    * كنفیگوراسیون   
    * انانتیومرها        
    * دیاسترئومرها    
    * واكنش‌های تركیبات فعال نوری      
    * اندازه‌گیری فعالیت نوری   
    * فصل دوم
    * آلكانها  
    * تركیبات چندحلقه‌ای       
    * بررسی كلی واكنشها در شیمی آلی         
    * واكنش‌های آلكانها          
    * فصل سوم
    * آلكیل هالیدها    
    * واكنشهای آلكیل هالید    
    * فصل چهارم
    * آلكن‌ها 
    * روش‌های تهیه الكن‌ها    
    * واكنش‌های آلكن‌ها         
    * فصل پنجم
    * آلكین‌ها 
    * روشهای تهیه آلكین‌ها    
    * واكنش‌های آلكین‌ها        
    * فصل ششم
    * الكلها و اترها        
    * واكنش‌های الكلها           
    * اترها    
    * روشهای تهیه اترها         
    * واكنش‌های اترها
    * فصل هفتم
    * تركیبات كربونیل (آلدئیدها و كتون‌ها)            
    * روشهای تهیه آلدئیدها و كتون‌ها   
    * واكنش های آلدئیدها وكتون‌ها      
    * افزایش الكلها به آلدئیدها و كتون‌ها
    * واكنش كانیزارو   
    * نوآرایی بنزیلیك  
    * واكنش بایرویلیگر
    * افزایش واكنشگر گرینیارد و RLi بر آلدئیدها و كتون‌ها    
    * احیاء آلدئیدها و كتون‌ها   
    * واكنش پیناكول   
    * احیاء گروه كربونیل به CH2           
    * انول‌ها و انولات‌ها           
    * تراكم پركین       
    * نوآرایی فاورسكی           
    * نوآرایی رفورماتسكی      
    * مشتقات حاصل از آلدئیدها و كتون‌ها         
    * انامین‌ها           
    * اكسیم‌ها          
    * فصل هشتم
    * اسیدهای كربوكسیلیك    
    * واكنش‌های اسیدها        
    * اسیدكلراید        
    * استرها
    * امیدها
    * سوالات پایان فصل

    * فصل نهم
    * تركیبات آروماتیك
    * بنزن    
    * آلكیل آریل‌ها      
    * سوالات پایان فصل نهم    
    * فصل دهم
    * تركیبات آروماتیك چندحلقه‌ای       
    * آنتراسن
    * آزولن   
    * سوالات فصل دهم          
    * فصل یازدهم
    * فنل‌ها  
    * سوالات پایان فصل یازدهم
    * فصل دوازدهم
    * آمین‌ها 
    * سوالات پایان فصل دوازدهم          
    * فصل سیزدهم
    * هتروسیكل‌ها    
    * سوالات پایان فصل سیزدهم         
    * فصل چهاردهم
    * كربوهیدرات‌ها    
    * سوالات پایان فصل چهاردهم        
    * فصل پانزدهم
    * پروتئین‌ها
    * فصل شانزدهم
    * شیمی فیزیك آلی          
    * سوالات پایان فصل شانزدهم        
    * فصل هفدهم
    * كاربرد طیف‌سنجی
    * سوالات پایان فصل هفدهم

شیمی تجزیه>فهرست
 
    * فصل اول: آمار در شیمی  
    * فصل دوم : اسیدها، بازها ، نمك‌ها و تعادلهای هم‌زمان
    * فصل سوم : رسوب‌ها و واكنش‌های رسوبی
    * فصل چهارم : گراویمتری ( وزن‌سنجی )
    * فصل پنجم : كمپلكسها و كمپلكسومتری    
    * قسمت دوم:  الكتروشیمی
    * فصل اول: مقدمه‌ای بر الكتروشیمی
    * فصل دوم : پتانسیومتری
    * فصل سوم: عبور شدت جریان از سلول‌های الكتروشیمیائی

    * فصل پنجم: كولومتری      
    * فصل ششم: پلاروگرافی و ولتامتری
    * فصل هفتم: تیتراسیون‌های آمپرومتری
    * فصل هشتم: آمپرومتری با دو الكترود شناساگر قابل پلاریزه ‌یا بی‌آمپرومتری
    * قسمت سوم: آنالیز دستگاهی
    * فصل اول: طیف‌سنجی مرئی ـ ماوراءبنفش
    * فصل دوم : طیف‌سنجی مادون قرمز
    * فصل سوم: روش طیف‌سنجی تبدیل فوریه
    * فصل چهارم: اسپكتروسكوپی اتمی
    * فصل پنجم: كروماتوگرافی 
    * فصل ششم: استخراج مایع ـ مایع
 
شیمی فیزیک>فهرست
 
    * فصل اول
·                     ماده
·                     انرژی
·                     سهم‌های مختلف انرژی
·                     خواص گازها
·                     قانون صفرم ترمودینامیك
·                     قوانین گاز خالص
·                     مخلوط گازها ـ قانون دالتون
·                     مدل جنبشی گازها
·                     گازهای حقیقی
·                     فاكتور تراكم‌پذیری
·                     معادله ویریال ـ ضرایب ویریال
·                     معادله واندروالس
·                     فصل دوم
·                     قانون اول ترمودینامیك
·                     كار
·                     مبادله گرما
·                     ظرفیت گرمایی
·                     آنتالپی
·                     كار مربوط به انبساط آدیاباتیك
·                     ترموشیمی
·                     تغییر آنتالپی استاندارد
·                     آنتالپی فرآیندهای شیمیایی
·                     آنتالپی استاندارد تشكیل
·                    وابستگی دمایی آنتالپی واكنش
·                     فصل سوم
·                     روابط بین مشتقات جزئی
·                     دیفرانسیل كامل و ناكامل
·                     تغییر انرژی داخلی
·                     آزمایش ژول
·                     اثر ژول ـ تامسون
·                     فصل چهارم
·                     انتروپی
·                     نامساوی كلازیوس
·                     قانون سوم ترمودینامیك
·                     قضیه گرمای نرنست
·                     انتروپی قانون سوم
·                     انتروپی استاندارد واكنش
·                     انرژی‌های هلمولتزوگیبس
·                     فصل پنجم
·                     ادغام قوانین اول و دوم
·                     پتانسیل شیمیایی ماده خالص
·                     گازهای حقیقی: فوگاسیته
·                     حالت‌های استاندارد گازهای حقیقی
·                     محاسبه كمیت‌ها و خواص ترمودینامیكی
·                     فصل ششم
·                     نمودارها فازها
·                     پایداری فاز و تبدیل فاز
·                     وابستگی دمایی پایداری فاز
·                     اثر فشار بر روی ذوب
·                     اثر فشار اعمال شده بر روی فشار بخار
·                     مرز جامد ـ مایع
·                     مرز مایع ـ بخار
·                     شكل انتگرالی معادله كلازیوس ـ كلاپیرون
·                     تقسیم‌بندی ارنست برای تبدیل فار
·                     فصل هفتم
·                     كمیت‌های مولی جزئی
·                     جامعیت پتانسیل شیمیایی
·                     معادله گیبس ـ دوهم
·                     انرژی گیبس اختلاط
·                     سایر توابع اختلاط ترمودینامیكی
·                     پتانسیل شیمیایی مایعات
·                     الف : محلول ایده‌آل
·                     ب : محلول رقیق ایده‌آل
·                     انحلال گازها در مایعات
·                     كمیت‌های مولی جزئی محلول رقیق ایده‌آل
·                     محلول‌های غیرایده‌آل
·                     حالت‌های استاندارد برای اجزای محلول غیر ایده‌آل
·                     تعیین فعالیت‌ها و ضرایب فعالیت‌ها
·                     ضرایب فعالیت‌ حل شونده غیرفرار
·                     محلول‌های الكترولیت
·                     پتانسیل شیمیایی
·                     ضریب اسمز عملی
·                     نظریه دبای ـ هوكل برای محلول‌های الكترولیت
·                     خصوصیات ترمودینامیكی برای محلول‌های غیر ایده‌آل
·                     فصل هشتم
·                     خواص كولیگاتیو
·                     فازها، اجزا و درجات آزادی
·                     استخراج قانون فاز
·                     سیستم‌های دو جزئی
·                     قاعده اهرم
·                     نمودار دما ـ تركیب
·                     آزئوتروپ
·                     نمودارهای فاز مایع ـ مایع
·                     نمودار فاز مایع ـ جامد
·                     سیستم واكنش‌دهنده
·                     سیستم‌های سه جزئی
·                     فصل نهم
·                     واكنش‌های شیمیایی خودبخودی
·                     مینیمم انرژی گیبس
·                     عكس‌العمل تعادل‌ها با تغییر شرایط
·                     معادله وانت هوف
·                     فصل دهم
·                     سیستم‌های الكتروشیمیایی
·                     ترمودینامیك سیستم‌های الكتروشیمیایی
·                     پیل‌های گالوانی
·                     نمودارهای پیل و قراردادهای IUPAC
·                     پیل‌های الكترولیتی
·                     انواع الكترودهای برگشت‌پذیر
·                     ترمودینامیك پیل‌های گالوانی
·                     معادله نرنست
·                     كاربرد emf های اندازه‌گیری شده
·                     باتری‌ها
·                     فصل یازدهم
·                     شیمی سطح
·                     منطقه فصل مشترك
·                     فصل مشترك انحنادار
·                     كلوئیدها
·                     كلوئیدهای حلال دوست
·                     فصل دوازدهم
·                     سینتیك شیمیایی
·                     سرعت واكنش
·                     انتگرال‌گیری  از روابط سرعت
·                     تعیین رابطه سرعت
·                     تقریب مرحله تعیین‌كننده سرعت
·                     تقریب حالت پایا
·                     از رابطه سرعت تا مكانیزم
·                     وابستگی دمایی ثابت سرعت
·                     رابطه سرعت در سیستم‌های غیر ایده‌ال
·                     سینتیك آسایش
·                     سینتیك جذب سطحی
·                     فصل سیزدهم
·                     مبانی مكانیك كوانتومی
·                     تعیین متوسط كمیت‌های فیزیكی
·                     حل معادله مستقل از زمان شرودینگر
·                     اپراتور یا عملگر
·                     معرفی اپراتور متناظر با یك كمیت فیزیكی
·                     اصول موضوعه مكانیك كوانتومی
·                     سیستم ذره در جعبه یك بعدی
·                     اصل تطابق
·                     مطالعه ذره در جعبه دوبعدی و سه‌بعدی
·                     نوسانگر هماهنگ یك بعدی
·                     روش‌های تقریبی
·                     روش تغییر
·                     روش اختلال
·                     اندازه حركت زاویه‌ای
·                     مطالعه سیستم‌های الكترونی
·                     قضبه ویریال برای سیستم‌های اتمی
·                     اندازه حركت اسپینی
·                     سیستم‌های چند الكترونی
·                     مطالعه سیستم‌های مولكولی
·                     روش اربیتال مولكولی
·                     تئوری پیوند ظرفیت
·                     فصل چهاردهم
·                     طیف‌سنجی مولكولی
·                     دسته‌بندی فركانس امواج
·                     عوامل موثر بر پهنای خطوط طیفی
·                     عوامل موثر بر شدت خطوط طیفی
·                     انواع نشر
·                     طیف‌سنجی
·                     مولكول‌های دو اتمی
·                     چرخنده انعطاف‌پذیر
·                     مولكول‌های چند اتمی خطی
·                     مولكول‌های فرفره‌ای متقارن
·                     طیف‌سنجی زیر قرمز (IR)
·                     نوسانگر هماهنگ ساده
·                     مولكول دو اتمی مرتعش چرخنده
·                     ارتعاشات مولكول‌های چند اتمی
·                     طیف مولكول‌های چند اتمی خطی
·                     طیف‌سنجی رامان
·                     قطبش نور و اثر رامان
·                     طیف‌سنجی الكترونی اتم‌ها
·                     توابع موج الكترونی
·                     ساختار ریزطیف اتمی
·                     روش‌های جمع بردارهای اندازه حركت زاویه‌ای
·                     ساختار ظریف طیف اتم هیدروژن
·                     طیف‌سنجی فتوالكترون
·                     طیف‌سنجی الكترونی مولكول‌ها
·                     انرژی تفكیك
·                     علامت نماد طیفی

شیمی معدنی>فهرست

 
    * فصل اول: تقارن
    * تقارن ( Symmetry )
    * گروه‌های محوری
    * گروه‌های مكعبی
    * تقارن در مولكولهای شبه هشت‌وجهی
    * واپیچش‌های تقارنی در تركیب‌های هشت وجهی
    * حاصل‌ضرب‌های تقارنی
    * عمل تقارنی
    * تصاویر برجسته‌ها
    * فصل دوم: آرایش الكترونی اتم
    * آرایش الكترونی اتم ـ جدول تناوبی عناصر
    * بار موثر هسته اتم ( یا )
    * ترم‌های هوند
    * ترم‌های طیفی آرایش‌های الكترونی نا هم‌ارز
    * فصل سوم: خواص بنیادی اتم
    * یونش
    * الكترون‌خواهی
    * الكترونگاتیوی
    * فصل چهارم: جامدات یونی و فلزی
    * جامدهای یونی
    * قواعد فاجانس
    * سختی تركیبات شیمیایی
    * بلورها
    * بررسی ساختار بلوری چند نمونه جامد یونی
    * انتخاب ساختار اسپینل نرمال یا وارون
    * بررسی ساختار بلوری جامدهای یونی بر اساس انباشتگی آنیون
    * محاسبه انرژی شبكه بلوری
    * نقص در ساختار بلوری
    * محاسبه دانسیته در جامدهای یونی ( فلزات )
    * انباشتگی در فلزات
    * آلیاژهای فلزی
    * پیوند در فلزها
    * نیمه رساناها
    * فصل پنجم: نظریه پیوند ظرفیت
    * ساختار یوسیل
    * نظریه پیوند ظرفیت
    * نظریه VSEPR ( دامنه‌ی الكترون‌های لایه ظرفیت )
    * عوامل موثر بر زوایای پیوندی
    * تعیین پایدارترین ساختار رزونانسی
    * فصل ششم: اوربیتال مولكولی
    * مقدمه
    * انواع پیوندها
    * شرایط همپوشانی اوربیتال‌ها
    * نمودارهای اوربیتال‌های عناصر دوره اول
    * نمودارهای اوربیتال‌های مولكولی عناصر دوره دوم
    * طیف‌بینی فوتوالكترون
    * تعیین تعداد پیوندهای سه مركزی ـ دو الكترونی
    * فصل هفتم: اسیدها و بازها
    * تعریف‌ها
    * عوامل موثر در قدرت اسیدی و بازی
    * اسید و بازهای سخت و نرم
    * فصل هشتم: كمپلكس‌ها ( نامگذاری و عددهای كوئور دیناسیون)
    * تركیب‌های كمپلكس
    * قاعده عدد اتمی موثر یا قاعده سید گویك ( EAN )
    * انواع لیگاندها
    * نامگذاری كمپلكس‌ها
    * عددهای كوئوردیناسیون
    * فصل نهم: ایزومری در كمپلكس‌ها
    * ایزومری در كمپلكس‌ها
    * عوامل موثر بر ایزومری اتصال
    * ایزومرهای هندسی در كمپلكس‌های هشت وجهی
    * ایزومرهای هندسی در كمپلكس‌های مسطح مربعی
    * فصل دهم: خواص مغناطیسی كمپلكس‌ها
    * خواص مغناطیسی
    * تاثیرپذیری مغناطیسی
    * فصل یازدهم: پیوند در كمپلكس‌ها
    * نظریه‌های تشكیل پیوند در كمپلكس‌های فلزی
    * نظریه پیوند ظرفیت
    * نظریه میدان بلور
    * انرژی پایداری میدان بلور
    * اثر یان ـ تلر
    * اثر كی لیت
    * شواهد تجربی نظریه میدان بلور
    * تئوری اوربیتال مولكولی
    * تاثیر پیوند در كمپلكس‌های هشت وجهی
    * فصل دوازدهم: طیف‌های الكترونی
    * مقدمه
    * انتقال‌های میدان لیگاند
    * بررسی طیف الكترونی در میدان هشت‌وجهی
    * بررسی انتقال الكترونی اسپین غیرمجاز
    * پارامترهای راكاه
    * نمودارهای اورگل و تانایی ـ سوگانو
    * لومینانس
    * فصل سیزدهم: سینتیك و مكانیسم واكنش‌های كمپلكس‌های معدنی
    * مقدمه
    * واكنش‌های شیمیایی
    * آبكافت یا هیدرولیز كمپلكس‌های فلزی در شرایط اسیدی
    * پیچش‌های ری دات و بیلار
    * واكنش‌های اكسایش ـ كاهش (ردوكس)
    * فصل چهاردهم: شیمی آلی فلزی
    * مقدمه
    * قاعده عدد اتمی موثر یا 18 الكترونی ( ENA)
    * ساختار فلز كربونیل‌ها
    * ساختار كربونیل‌هالیدها
    * واكنش‌های فلز كربونیل‌ها
    * سنتز كربونیل‌ها هیدرولیدها
    * واكنش‌های كربونیل‌هالیدها
    * واكنش‌های معمول فلز كربونیل‌ها
    * سنتز فلز كربونیل‌ها
    * شباهت‌های هم‌لپی
    * واكنش‌های لیگاند كوئوردینانسی
    * كاربن
    * كاربین
    * متالوسن
    * فرآیندهای بنیادی در واكنش‌های كمپلكس‌های آلی فلزی
    * پلی آنیون‌ها
    * بوران‌ها
    * تركیبات خوشه‌ای فلزی ( كلاسترهای فلزی )
 

نظرات()